The Development of Legal Protection of the Citizens through Appeal in Administrative Dispute in Croatia

  • Ana Đanić Čeko Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University, Osijek, Croatia,
Keywords: appeal, appeal procedure, administrative judicial practice, administrative dispute, historical overview, Croatia

Abstract

The aim of the paper is to emphasize the significance and legal regulation of the institute of appeal in administrative dispute in Croatia by applying the historical-legal method and a normative analysis of the regulations from 1874 to 1991. Along with the possibility of an appeal, the organisational structure of the bodies responsible for administrative disputes is also disputable. Therefore, the organisation and structure of the courts competent for administrative disputes has been analysed through each individually observed period. In the historical overview of administrative dispute particular emphasis has been placed on those periods in which an appeal was possible. The normative analysis addresses the appeal procedure, its acceptability, and the limitations to making an appeal, particularly the jurisdiction of the competent courts in the decision-making process. The purpose of the paper is to highlight the grounds for the legal norms of an appeal in administrative dispute, focussing on the specificities and exceptions observed during historical development which could be used as guidelines for further development and to increase of the efficiency of the current system used by the High Administrative Court of the Republic of Croatia to decide on appeals.

Author Biography

Ana Đanić Čeko, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University, Osijek, Croatia,

Ana Đanić Čeko rođena je u Našicama 27. veljače 1985., gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet upisala je u srpnju 2003., a na istom je diplomirala početkom listopada 2008. diplomskim radom koji je ocijenjen „uspio s odlikom“. Tijekom studija bila je stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za darovite studente, članica ELSE i Pravne klinike  Pravnog fakulteta u Osijeku te članica Studentskog Lider kluba.


Krajem prosinca 2008. zapošljava se kao asistentica na Katedri upravnih znanosti (upravno pravo i uprava) na predmetu Upravno pravo (kasnije katedra mijenja naziv u Katedra za upravno pravo). Aktivno sudjeluje u pripremi i održavanju seminarske nastave, predavanja, ispita, kolokvija i vježbi na kolegijima na Stručnom upravnom studiju, Sveučilišnom integriranom diplomskom studiju, Sveučilišnom preddiplomskom studiju Socijalni rad i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave na Pravnom fakultetu u Osijeku. Mentorica je studentima u Pravno-ekonomskoj klinici i Zelenoj pravnoj klinici.

Doktorirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 7. listopada 2016. s doktorskom disertacijom pod naslovom "Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu." U suradničko zvanje poslijedoktorandice na Katedri upravnog prava Pravnog fakulteta u Osijeku izabrana je 1. prosinca 2016. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je  23. listopada 2018.

2012. završila je pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Znanstveno se usavršavala u okviru ERASMUS programa mobilnosti za nastavno osoblje, u akademskoj godini 2012./2013. na Fakultetu za javnu upravu u Ljubljani (Slovenija). Sudjelovala je u dvogodišnjem bilateralnom hrvatsko-slovenskom znanstvenoistraživačkom projektu pod nazivom „Zaštita prava čovjeka u upravno-pravnim i sudskim postupcima“ (Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih; 2012.–2013.)  u suradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za državne i europske studije iz Kranja (Slovenija). U okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, sudjelovala je kao istraživač u projektu DUNICOP- Širenje sveučilišne suradnje Osijek-Pečuh (IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013) pod nazivom  Law-Regions-Development Legal implications of local and regional development. Sudjelovala je u projektu “Transformacija: Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima”. Nositelj projekta: Zeleni Osijek-udruga za zaštitu prirode i okoliša uz partnere Pravni fakultet Osijek, Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis iz Čakovca (ZEO Nobilis), Udruga za zaštitu okoliša i prirode iz Karlovca (Eko Pan), World Wide Fund for Nature Austria (WWF Austria), EuropeAid (27.11.2015.-27.11.2017.). Sudjelovala je u projektu pod nazivom „Suradnja između javnih uprava u prekograničnim područjima Hrvatske i Mađarske radi pružanja boljih usluga građanima (CATCH)“- Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska –Hrvatska 2014.-2020.(01.06.2017.-30.09.2018.). Imenovana je koordinatoricom projektnog tima Pravnog fakulteta Osijek u projektu „Providentia Studiorum Iuris-Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj“. Nositelj projekta: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet (partneri u projektu). Trajanje projekta: ožujak 2019. – ožujak 2022. Imenovana je za članicu Partnerskog vijeća u sklopu projekta „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019. –2023.“, Državne škole za javnu upravu u partnerstvu s Ministarstvom uprave. Sudjeluje kao istraživač u sklopu SEELS projekta „The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without IDs“. Imenovana je za koordinatoricu i članicu organizacijskog odbora za organizaciju i provođenje Projekta promicanja vrijednosti koje se izučavaju u okviru pravnih studija "ZaPravo za pravo" projekta Pravnog fakulteta Osijek.

Članica je uredništva zbornika radova "THE POSITION OF THE INDIVIDUAL IN A MODERN LEGAL SYSTEMS", članica uredništva čaopisa Perspectives of Law and Public Administration te zbornika radova EU AND COMPARATIVE LAW ISSUES AND CHALLANGES SERIES (ECLIC).

Sudjelovala je u održavanju aktivnosti vezanih za popularizaciju znanosti: FESTIVAL ZNANOSTI 2019, DANI EUROPE 2017., 2019., 2020.

Objavila je osamnaest znanstvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i publikacijama iz područja upravnog prava i javne uprave te je aktivno sudjelovala kao izlagač na  domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencija i skupovima. Ispite na doktorskom studiju položila je sa prosječnom ocjenom  5.00. Upisana je pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta pod matičnim brojem znanstvenika: 316523. Članica je Instituta za javnu upravu (IJU) i Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS).Od 2020. vanjska je suradnica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Vanjski je recenzent ADJURIS-a (International Academic Publisher), recenzent časopisa Central European Public Administration Review, Zagrebačke pravne revije, Hrvatske i komparativne javne uprave. Članica je Povjerenstva za ocjenjivanje studentskih radova, Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (1.10.2019.-30.9.2023.), predsjednica Povjerenstva za informatizaciju (1.10.2019.-30.9.2023.), članica radne skupine za pripremu pojedinih tematskih cjelina prijedloga Strategije programa Pravnog fakulteta Osijek za razdoblje od 2020. do 2025. (vezano za tematsku cjelinu: upravlljanje sustavom kvalitete). 

koordinatorica projektnog tima Pravnog fakulteta Osijek u projektu „Providentia Studiorum Iuris-Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj“, koordinatorica vol. 2 u projektu "ZaPravo za pravo" te članica Organizacijskog odbora istog projekta (3.2.2020.-3.2.2024.).

Aktivno se služi engleskim jezikom i posjeduje informatičku pismenost.

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Đanić%20Čeko,%20Ana%20(316523)|text|author

https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=fiqxAc8AAAAJ

https://pravos.academia.edu/AnaĐanić

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Djanic_Ceko

 

 

Published
2021-10-28
Section
Articles